Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

Deklaracja dostępności oraz raport o stanie zapewnieniadostępności

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gopsostrowite.naszops.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-29 Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2018-09-05, 2022.07.04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się                    w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd

Serwis został wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak zmiana czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt                   z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.                         Osobą kontaktową jest Maciej Jabłoński , gops-ostrowite@selcom.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 276 51 60 . Tą samą drogą można składać wnioski      o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji                      za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem mieści się w budynku Urzędu Gminy             w Ostrowitem przy ul. Lipowej 2. Zajmuje pomieszczenia na parterze budynku.                                      Obsługa interesantów mających problemy z poruszaniem się odbywa się w pomieszczeniach GOPS-u na parterze budynku. Wejście dla osób mających problemy z poruszaniem się znajduje się w tylnej części budynku. Przy siedzibie Ośrodka znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń GOPS-u można wejść z psem asystującym                      i psem przewodnikiem. W GOPS-ie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.   W holu na parterze budynku znajduje się punkt obsługi klienta.                                                           Przed głównym wejściem do budynku znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych.                                                  Pracownicy GOPS-u są zobowiązani do wyjścia na zewnątrz przed wejście główne                     celem obsługi interesanta z niepełnosprawnością.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

CORONAWIRUS  COVID - 19

 

DYŻUR W GODZINACH 16 - 19 W CELU UDZIELENIA NIEZBĘDNEJ INFORMACJI OSOBOM,

KTÓRE POTRZEBUJĄ POMOCY, ZWŁASZCZA LUDZIOM STARSZYM, SAMOTNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

TEL. 604441058